คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานต่างๆ และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

         

             สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ทำการจาก ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน มายังที่ทำการใหม่ ที่ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้ทำบุญสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ชั้น 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานจุดธูปเทียน และถวายสังฆทาน พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพล เหล่าพูลพัฒน์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทุกคน 

 
 

           ประกาศ

           เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีความรุนแรงมากขึ้น และรัฐบาลได้ขอความร่วมมือในการลดการเคลื่อนย้าย การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลขอความร่วมมือและลดความเสี่ยงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ และการทำงานของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย นายกสภาฯ จึงให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 จากวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  เป็นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30-16.30 น.     


   

 

           

 
 

ขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการ "ประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 3)"  ในวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ณ ห้องไพลิน โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม       

Page 7 of 7

Joomla templates by Joomlashine