สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปดูงาน ณ สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ คือ อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบันฯ และเลขานุการสภาสถาบันฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยการศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

 

 
 

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปดูงาน ณ 

          วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 “ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กรภาคเอกชน” โดยมีอาจารย์ปัญจพล   เหล่าพูลพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA (Museum of Contemporary Art)และ บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 

 
 

               ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียรนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40        
  2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   

 

 

           ในการประชุมสภาฯครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

1. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์  คณะดุริยางคศาสตร์
- ได้รับรางวัล Excellent Instructor Award ในโครงการ Hengqin Jazz Week 2019 “Hengqin Cup” Jazz Competition

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม  คณะวิทยาศาสตร์
- ได้รับรางวัล Paul Bruckman Prizes ผลงานชื่อ Fibonacci and Lucas Numbers Which Have Exactly Three Prime Factors and Some Unique Properties of F18 and L18 ในการประชุม The Eighteenth International Conference on Fibonacci Number and Their Applications 2018

 

 

         สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชุม consensus
2. วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
 
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน
 
 

Page 6 of 7

Joomla templates by Joomlashine