โครงการระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561        

         วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561 ในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องแซฟไฟร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ๊คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          ช่วงเช้าได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมนิทรรศการ ในหัวข้อ "ศาสตร์ศิลป์แห่งศิลปากร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปกรรม"Wisdom of Silpakorn University for Tourism Promotion and Conservation of Applied Arts ณ อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร City Campusจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหัวข้อ แนวโน้มด้านท่องเที่ยวของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสู่ความยั่งยืน

               

             ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอสรุปข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปกรรมของส่วนงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย  โดย อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นเป็นการระดมความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 


  ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชมคลิปวิดีโอ >> https://www.youtube.com/watch?v=9NqTFs-DmMc

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ขอความร่วมมือนักศึกษา
ตอบแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

คลิกที่ link นี้ >> แบบสอบถาม

หรือ QR Code ต่อไปนี้

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ


มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความยินดีกับ  นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย นายลลิต เลิศไม้ไทย นายกสมาคมฯ และตัวแทนกรรมการสมาคมฯ ได้มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม Silpakorn Run เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2562 เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ   ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

 
 

 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ขอความร่วมมือนักศึกษา
ตอบแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

คลิกที่ link นี้ >> แบบสอบถาม

หรือ QR Code ต่อไปนี้

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
 

ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2563

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.council.su.ac.th/files/2562/calendar%202563.pdf

 
 

Page 5 of 7

Joomla templates by Joomlashine