สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล       

          วันที่ 24 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายการทำงานและนำความรู้ประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

   

 

 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร       

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 โดยไปศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งในการศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

   

 

 

 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ 2560 – 2564        

          สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดีปีงบประมาณ 2560-2564 ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

   

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานฯ ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน นักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามได้ตาม link ด้านล่าง หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ตาม QR Code ด้านล่าง

หมายเหตุ: กรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 

แบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

 
 
 

Page 4 of 7

Joomla templates by Joomlashine