สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายการทำงานและนำความรู้ประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยปากร โดยมี รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

  

 

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา       

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 โดยมีอาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน  4 คน เดินทางศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและกองบริหารงานวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2560 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ นายวิทูรย์  ตลุดกำ  ผู้ช่วยอธิการบดี ในการต้อนรับการศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

 

   

กิจกรรมวันสงกรานต์มหาวิทยลัยศิลปากร       

          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้อง 314-315 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร ได้ร่วมรดน้ำขอพรจากนายภราเดช  พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

   

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่       

          วันที่ 18 มกราคม 2556 บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 

   

 

 

Page 3 of 7

Joomla templates by Joomlashine