ประกาศ

           เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีความรุนแรงมากขึ้น และรัฐบาลได้ขอความร่วมมือในการลดการเคลื่อนย้าย การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลขอความร่วมมือและลดความเสี่ยงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ และการทำงานของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย นายกสภาฯ จึงให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 จากวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  เป็นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30-16.30 น.

 


     

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ดังนี้     

1. นายสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564          

2. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการยกร่างหมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ และหมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการยกร่างหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

 

      

 

 
 

การติดตามตรวจสอบและประเมินอธิการบดีในรอบปีที่ 3

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อธิการบดี (รอบปีที่ 3)

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (รอบปีที่ 3) ของการปฏิบัติงาน (สามารถประเมินภายในวันที่ 18 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

 

รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย

    รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาสาขาวิชา " 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรโอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน " วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี    <<< คลิ๊ก >>>

 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ www.e-president.su.ac.th เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6  7 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 7

Joomla templates by Joomlashine