คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานต่างๆ และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

         

             สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ทำการจาก ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน มายังที่ทำการใหม่ ที่ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้ทำบุญสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ชั้น 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานจุดธูปเทียน และถวายสังฆทาน พร้อมด้วยอาจารย์ปัญจพล เหล่าพูลพัฒน์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทุกคน 

 
 

การติดตามตรวจสอบและประเมินอธิการบดีในรอบปีที่ 3

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อธิการบดี (รอบปีที่ 3)

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (รอบปีที่ 3) ของการปฏิบัติงาน (สามารถประเมินภายในวันที่ 18 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

 

รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย

    รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาสาขาวิชา " 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรโอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน " วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี    <<< คลิ๊ก >>>

 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ www.e-president.su.ac.th เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6  7 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 7

Joomla templates by Joomlashine