ข้อบังคับการสรรหาคณบดี

คู่มือการสรรหาคณบดี

การดำเนินการสรรหาคณบดี

 

>> คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

>> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

>> คณะโบราณคดี

>>  คณะมัณฑนศิลป์

>>  คณะอักษรศาสตร์

>>  คณะศึกษาศาสตร์

>> คณะวิทยาศาสตร์  

>> คณะเภสัชศาสตร์

>>  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

>>  คณะดุริยางคศาสตร์

>>  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

>>  คณะวิทยาการจัดการ

>>  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

>>  วิทยาลัยนานาชาติ

>>  บัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

เอกสารประกอบการสรรหา/เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายงานการประเมินตนเองตามการดำเนินงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่น 8

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพันามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 เฉพาะช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2565-2569

แบบฟอร์มต่างๆ 

 
 

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

 

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานประจำปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี พ.ศ.2562-2566(ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 6

Joomla templates by Joomlashine