แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 
 
                                                     ปี พ.ศ. 2564                                                      

เรื่อง ให้กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง

                                                     ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฏหมายด้านวิชาการและวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเกี่ยวกับด้านวิชาการและวิจัย

                                                    ปี พ.ศ. 2561                                                      

รื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฏหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เกี่ยวกับด้านวิชาการและวิจัย

 

Joomla templates by Joomlashine