สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปดูงาน ณ 

          วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2562 “ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กรภาคเอกชน” โดยมีอาจารย์ปัญจพล   เหล่าพูลพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA (Museum of Contemporary Art)และ บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 

 
 
Joomla templates by Joomlashine