สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปดูงาน ณ สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ คือ อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบันฯ และเลขานุการสภาสถาบันฯ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยการศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

 

 
 
Joomla templates by Joomlashine