คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ขอความร่วมมือนักศึกษา
ตอบแบบสอบถาม
การประเมินการบริหารงานของคณะ (โดยนักศึกษา) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

คลิกที่ link นี้ >> แบบสอบถาม

หรือ QR Code ต่อไปนี้

ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ


มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความยินดีกับ  นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย นายลลิต เลิศไม้ไทย นายกสมาคมฯ และตัวแทนกรรมการสมาคมฯ ได้มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม Silpakorn Run เมื่อวันที่ 24 มีนาคม2562 เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ   ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

 
 
Joomla templates by Joomlashine