โครงการระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561        

         วันที่ 23 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561 ในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องแซฟไฟร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ๊คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          ช่วงเช้าได้เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมนิทรรศการ ในหัวข้อ "ศาสตร์ศิลป์แห่งศิลปากร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปกรรม"Wisdom of Silpakorn University for Tourism Promotion and Conservation of Applied Arts ณ อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร City Campusจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ โดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหัวข้อ แนวโน้มด้านท่องเที่ยวของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาสู่ความยั่งยืน

               

             ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอสรุปข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปกรรมของส่วนงานต่างๆ และมหาวิทยาลัย  โดย อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นเป็นการระดมความคิดของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
Joomla templates by Joomlashine