สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร       

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 โดยไปศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งในการศึกษาดูงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 

   

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine