สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล       

          วันที่ 24 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายการทำงานและนำความรู้ประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

   

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine