สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา       

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 โดยมีอาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน  4 คน เดินทางศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและกองบริหารงานวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2560 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ นายวิทูรย์  ตลุดกำ  ผู้ช่วยอธิการบดี ในการต้อนรับการศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

 

   

Joomla templates by Joomlashine