แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

     
 
 
                                        ปี พ.ศ. 2564                                          

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการการเงิน งบประมาณ และพัฒนากาหารายได้ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการและการใช้ระบบบริหารทรัพยากร (SU-ERP) ของมหาวิทยาลัย

 
                                        ปี พ.ศ. 2563                                           

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                        ปี พ.ศ. 2562                                           

เรื่อง ยกเลิกกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษา เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                         ปี พ.ศ. 2561                                           

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

                                          ปี พ.ศ. 2560                                         

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                           ปี พ.ศ. 2558                                       

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน

Joomla templates by Joomlashine