แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

     
 
 
                                                     ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 382/2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 11/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 766/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  ที่ 2090/2562

เรื่อง ยกเลิกกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฏหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ 766/2562

                                                     ปี พ.ศ. 2561                                                       

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฏหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ 382/2561

                                                     ปี พ.ศ. 2560                                                       

คำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ในคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

                                                    ปี พ.ศ. 2558                                                        

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องของสภามหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 2 ชุด 

Joomla templates by Joomlashine