คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                         
 
                                                 ปี พ.ศ.2563                                                     

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                 ปี พ.ศ.2562                                                     

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขานุการ ในคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                  ปี พ.ศ. 2560                                                    

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                   ปี พ.ศ. 2559                                                   

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559)

                                                    ปี พ.ศ. 2558                                                  

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

                                                     ปี พ.ศ. 2557                                                 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

Joomla templates by Joomlashine