คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ

 

                                                         ปี พ.ศ. 2563                                                      

เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

                                                         ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการ ในสภาวิชาการ

                                                         ปี พ.ศ. 2560                                                     

เรื่อง แต่งตั้งสภาวิชาการ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการที่ปรึกาาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฏหมาย ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งแต่งตั้งสภาวิชาการ (ลงวันที่ 23 มกราคม 2560)

Joomla templates by Joomlashine