ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2531

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530

ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิชา หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบฟอร์มสรุปการเสนอชื่อ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

Joomla templates by Joomlashine