ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสาร หลักฐาน ประกอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554

ประกาศ มศก. เรื่อง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

คู่มือ ระบบการติดตาม ครวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการการปฏิบัิติงานของอธิการบดีฯ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถามและการสนทนา/สนทนากลุ่ม

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มี.ค.56 - 12 มี.ค.57)

 

 

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (สามารถประเมินภายในวันที่ 20 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558) 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 

คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม และการสนทนา/สนทนากลุ่ม

แบบฟอร์มแบบตอบรับเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอธิการบดีฯ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)

แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมสนทนา/สนทนากลุ่ม ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอธิการบดีฯ (คณบดี ศูนย์ สถาบัน สำนัก กรรมการ และนักศึกษา)

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 2 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13 มี.ค.57 - 12 มี.ค.58)    

รายงานผลการดำเนินงานรอบปีที่ 2 การปฏิบัติงานของอธิการบดี

เอกสารประกอบ

 

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (สามารถประเมินภายในวันที่ 18 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559)   

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 

คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 

ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม และการสนทนา/สนทนากลุ่ม

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี               

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรอบปีที่ 3 ของการปฏิบัติงาน  

 
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3


  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

Joomla templates by Joomlashine