- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- สถานภาพ สถานการณ์ ความต้องการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

- รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

 

 

 

 

                                          คณะโบราณคดี ปี 2560

 
 

>>  คณะโบราณคดี

 

คำสั่งแต่งตั้ง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสทบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

คำสั่งแต่งตั้ง

       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ

ประกาศฉบับที่ 1/2565 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศฉบับที่ 2/2565 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศฉบับที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอฯ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ประกาศฉบับที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามฯ และกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ และหลักเกณฑ์การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์

 

 

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี  พ.ศ.2562-2566 (ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 เฉพาะช่วง 5 ปีแรก พ.ศ.2565-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> คณะดุริยางคศาสตร์ ปี 2561

แบบฟอร์มต่างๆ

Page 7 of 10

Joomla templates by Joomlashine