ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

ข้อบังคับการสรรหาคณบดี

คู่มือการสรรหาคณบดี

การดำเนินการสรรหาคณบดี

 

>> คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

>>  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

>> คณะโบราณคดี

>> คณะมัณฑนศิลป์ 

>>  คณะอักษรศาสตร์

>>  คณะศึกษาศาสตร์ 

>> คณะวิทยาศาสตร์  

>> คณะเภสัชศาสตร์

>> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

>>  คณะดุริยางคศาสตร์

>> คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

>>  คณะวิทยาการจัดการ 

>>  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

>> วิทยาลัยนานาชาติ  

>>  บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 


  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

Joomla templates by Joomlashine