สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย (Governing Body) กำหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาและสนับสนุนผลักดันการทำงานของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นองค์การที่มีบทบาทและความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  การปฏิรูประบบราชการ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบอำนาจการบริหารจัดการ การตัดสินใจให้สิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด ทั้งงานด้านการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ งานการเงินงบประมาณ  ทำให้สภามหาวิทยาลัยยิ่งมีบทบาทอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงควรมีเครื่องมือและกลไกของตนเองที่จะช่วยสนับสนุนการทำงาน การติดตาม ผลักดันการทำงานตามนโยบายและภารกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การทำงานของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะส่งต่อเนื่องถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

                   สภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยดำริของนายชุมพล ศิลปอาชา นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนา/การปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือกลไกของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 10 มกราคม 2550 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี

                    ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2550 วันที่ 12 กันยายน 2550 ได้เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในกำกับขึ้นตรงกับสภามหาวิทยาลัย แบ่งโครงสร้างเป็น 4 งาน คือ งานประชุมและเลขานุการ งานกิจการพิเศษ งานบริหารธุรการ และงานแผนและยุทธศาสตร์ และหลังจากนั้นได้เริ่มรับโอนงานมาดำเนินการ อาทิ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การสรรหาอธิการบดี การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น

 

Joomla templates by Joomlashine