ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

  คำสั่งแต่งตั้ง

  ร่าง นโยบาย และทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566-2569

 

เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอชื่ออธิการบดี/เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ         

  • เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 2 ชุด คือ

                       - นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566–2569

                        - สรุป ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของคณะ ส่วนงาน เพื่อใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ

 

แบบฟอร์มต่างๆ 

  • แบบฟอร์ม อ.1 บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  (Word)   (PDF)
  • แบบฟอร์ม อ. 2 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับส่วนงาน และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร (Word)   (PDF)

  • แบบฟอร์ม อ.3 ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร     (Word)   (PDF)

  • แบบฟอร์ม อ.4 แบบตอบรับการทาบทาม   (Word)   (PDF)

  • แบบฟอร์ม อ.5 แบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับการสรรหาฯ สำหรับผู้สมัคร    (Word)   (PDF)

  • แบบฟอร์ม อ.6 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ/ผู้สมัคร/ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรณีมีข้อทักท้วง)   (Word)   (PDF)

  • แบบฟอร์ม อ.7 แบบทักท้วงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (Word)   (PDF)

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Joomla templates by Joomlashine