ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

 คำสั่งแต่งตั้ง

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลประสานงานการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

 ประกาศคณะกรรมการสรรหา

 เอกสารที่คณะกรรมการสภาฯ ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย และ เอกสารสำหรับจัดทำวิสัยทัศน์

 แบบฟอร์มต่างๆ (File Word)

      แบบฟอร์มต่างๆ (File PDF)

 

        วิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

                  - ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

                 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช

                 - รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ

                - ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์

               - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

 

 

 

 
 
 
Joomla templates by Joomlashine