การติดตาม และประเมินผลส่วนงาน และหัวหน้าส่วนงาน 

รายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเด็นการสนทนากลุ่ม สำหรับผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาสนทนากลุ่ม วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 

  • ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการคณะ/ส่วนงาน
  1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะ/ส่วนงาน

 

Joomla templates by Joomlashine