โครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

โครงสร้างตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine