โครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

โครงสร้างตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน และส่วนงานเทียบเท่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine