โครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559

 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ลงวันนที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine