ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล       

          วันที่ 24 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายการทำงานและนำความรู้ประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ต่อไป

   

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine