ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่       

          วันที่ 18 มกราคม 2556 บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 

   

 

 

Joomla templates by Joomlashine