ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา       

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 โดยมีอาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน  4 คน เดินทางศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและกองบริหารงานวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2560 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยาคือ รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ นายวิทูรย์  ตลุดกำ  ผู้ช่วยอธิการบดี ในการต้อนรับการศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันและสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

 

   


  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

Joomla templates by Joomlashine