ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  

                                      ปี พ.ศ. 2559                                  

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีคนใหม่  

Joomla templates by Joomlashine