ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

 
                                                 ปี พ.ศ. 2560                                                  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2559                                                   

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติม

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

Joomla templates by Joomlashine