ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2531

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนแห่งและระยะในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530

ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิชา หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบฟอร์มสรุปการเสนอชื่อ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อ

Menu


 

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine