ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นของสภาและผู้บริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

เอกสารแนบต่างๆ

1. ทิศทางและกลยุทธ์ของการอุดมศึกษาไทย เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน
2. ทิศทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. สรุปผลนำเสนอกลุ่มที่ 1 : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
4. สรุปผลนำเสนอกลุ่มที่ 2 : เน้นการวิจัย บริการวิชาการ
5. สรุปผลนำเสนอกลุ่มที่ 3 : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กลุ่มเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามลำดับความสำคัญ
6. สรุปผลกลุ่มที่ 1:  ความคิดสร้างสรรค์กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. สรุปผลกลุ่มที่ 2 : การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. เอกสาร เรื่อง อนาคตมหาวิทยาลัยของเอเชีย
9. รายชื่อแบ่งกลุ่มย่อย การประชุมระดมความคิดเห็น
10. ภาพกิจกรรมในการประชุมระดมความคิด
11. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภาและผู้บริหาร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
Joomla templates by Joomlashine