ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นของสภาและผู้บริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

เอกสารแนบต่างๆ

1. ทิศทางและกลยุทธ์ของการอุดมศึกษาไทย เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน
2. ทิศทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. สรุปผลนำเสนอกลุ่มที่ 1 : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
4. สรุปผลนำเสนอกลุ่มที่ 2 : เน้นการวิจัย บริการวิชาการ
5. สรุปผลนำเสนอกลุ่มที่ 3 : แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กลุ่มเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามลำดับความสำคัญ
6. สรุปผลกลุ่มที่ 1:  ความคิดสร้างสรรค์กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. สรุปผลกลุ่มที่ 2 : การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. เอกสาร เรื่อง อนาคตมหาวิทยาลัยของเอเชีย
9. รายชื่อแบ่งกลุ่มย่อย การประชุมระดมความคิดเห็น
10. ภาพกิจกรรมในการประชุมระดมความคิด
11. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นของสภาและผู้บริหาร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

Menu


 

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine