ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

>>  คณะศึกษาศาสตร์

การสรรหาปี 2557

การสรรหาปี 2558

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- สถานภาพ สถานการณ์ ความต้องการของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

- รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556)

- ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 

 

 

 


  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

Joomla templates by Joomlashine