การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ

 

ประกาศต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาฯ

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานประจำปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เฉพาะในส่วนของการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลา 5ปี พ.ศ.2562-2566(ฉบับปรับปรุง : เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2565 - 2579 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

Joomla templates by Joomlashine