1.      เอกสารความรู้ เรื่อง ข้อกฏหมายจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530
 2.      เอกสารความรู้  เรื่อง มหาวิทยาลัย : กฏหมายและคำวินิจฉัยของศาล โดย ท่านอนุชาติ  คงมาลัย
 3.      AEC : หน้าที่และโอกาสจากการปฏิบัติตามกฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4.      เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ : คำวินิจฉัยศาลฏีกาและอัยการสูงสุด
 5.      ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
 6.      คู่มือแนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

 7.      ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฏหมาย ป.ป.ช. พ.ศ.2561

 8.      หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พ.ศ. 2561
 9.      การกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตามมาตราม 102 พ.ศ. 2561(บทความ ป.ป.ช. ฉบับที่ 3) 
 10.      มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ     
 11.      มหาวิทยาลัย "สิลปากร" : เมื่อแรกตั้งถึงปัจจุบัน โดย ท่านอนุชาติ คงมาลัย (1 สิงหาคม 2562)
 12.      กฎหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2486-2558 + ภาคผนวก โดย ท่านอนุชาติ คงมาลัย

 

 
Joomla templates by Joomlashine