ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Menu


 

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine